Obvestilo Državnega zbora Republike Slovenije o objavi razpisa volitev sodnikov porotnikov delovnih in socialnega sodišča

Spoštovani predsedniki MDSS,

Spoštovane tajnice in tajniki MDSS,

 

na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije smo bili danes s strani Državnega zbora RS z dopisom št. 700-04/20-2/71 obveščeni, da je v Uradnem listu RS 73/2020 z dne 20.5.2020 objavljen razpis volitev sodnikov porotnikov delovnih in socialnega sodišča, pri čemer je rok za predlaganje kandidata do vključno petka 10.julija 2020.

 

Na podlagi objavljenega razpisa (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1072/razpis-volitev-sodnikov-porotnikov-delovnih-in-socialnega-sodisca) je namreč iz priloge 1 razvidno, da Zvezi pripada 1 mesto na Delovno in socialnem sodišču v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih, pri čemer ni določeno, da mora kandidat imeti stalno bivališče v Ljubljani ali okolici. Kandidat mora izpolniti samo prilogo 3, na podlagi katere izjavlja, da je državljan RS, da je dopolnil 30 let, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, da je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter da aktivno obvlada slovenski jezik. Po poizvedovanju v strokovni službi Mandatno – volilne komisije Državnega zbora RS se izjava o zdravstveni primernosti ne nanaša na morebitno okvaro vida, saj je mišljeno zgolj to, da se kandidat izjavi o svoji zdravstveni sposobnosti spremljanja obravnav, saj ni potrebno prilagati dokazil o zdravstveni primernosti.

 

Na podlagi zapisanega se obračamo na vas s pozivom, da nam na Zvezo najkasneje do 8. junija 2020 pošljete morebitno kandidaturo v skladu s prilogo 3. Prispele kandidature bo nato obravnaval Upravni odbor ZDSSS na seji v mesecu juniju.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja, smo vam seveda na razpolago na znanih kontaktih.

S spoštovanjem.

 

Štefan Kušar                                                                                               Matej Žnuderl

 

Tajnik ZDSSS                                                                                             Predsednik ZDSSS

Priloge: 4