Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka (Pojasnila o izvajanju zakona)

Objavljamo pojasnilo o izvajanju Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka. Povzel sem iz zakona in pa iz dveh okrožnic, ki jih je v zvezi s tem MDDSZ poslalo CSD-jem. Pojasnilo je namenjeno predvsem staršem, ki bodo uveljavljali izplačilo neizplačanega DNO.

Vsem želim prijazno novo leto 2020, vse dobro naj vas spremlja!
Vesele in prijetne praznike!
Brane But

Starši, katerih slepi otroci prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo (DPP) po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, so upravičeni do hkratnega prejemanja dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo (DNO) po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih preko centrov za socialno delo (CSD).

Ker Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) od 1. 1. 2003 dalje vrsto let ni priznavalo ob prejemanju DPP tudi hkratnega prejemanja DNO, je napako priznalo in 22. novembra 2019 je bil v Državnem zboru RS sprejet Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka. Objavljen je bil v Ur. listu RS št. 72/19 dne 4. 12. 2019, veljati je začel 15. dan po objavi, torej 19. 12. 2019.

Eden od staršev slepega otroka ali druga oseba v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, je upravičen do izplačila neizplačanega DNO, če je kadar koli v obdobju med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 2016 v skladu z veljavnim zakonom, ki je urejal starševsko varstvo in družinske prejemke, izpolnjeval pogoje za pridobitev DNO in ga ni prejel ter je otrok prejemal DPP v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Upravičencu se pravica do izplačila neizplačanega DNO prizna za obdobje, v katerem je izpolnjeval te pogoje.

Upravičencu zamudne obresti ne pripadajo. Izplačila po tem zakonu se ne štejejo v dohodek, ki se upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Od izplačil, izplačanih po tem zakonu, se dohodnina ne plača.

Upravičencu se povrnejo tudi stroški pravdnega in izvršilnega postopka v zvezi z ugotavljanjem odškodninske odgovornosti države zaradi neizplačanega DNO, ki jih je upravičenec do uveljavitve tega zakona povrnil po pravnomočni sodni odločbi Republiki Sloveniji in CSD-ju.

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo terjatve Republike Slovenije in CSD-ja do upravičenca iz naslova povrnitve stroškov pravdnega in izvršilnega postopka v zvezi z ugotavljanjem odškodninske odgovornosti države v zvezi z ugotavljanjem odškodninske odgovornosti države zaradi neizplačanega DNO, ki so nastale do uveljavitve tega zakona in še niso bile povrnjene.

Zakon ne določa obveznosti centrov za socialno delo, da odločajo po uradni dolžnosti, ampak mora upravičenec vložiti vlogo za uveljavitev pravice do neizplačanega DNO pri krajevno pristojnem centru za socialno delo glede na otrokovo stalno prebivališče. Vlogo je treba vložiti v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona, torej do 19. 12. 2020. CSD-ji bodo odločali na podlagi mnenja zdravniške komisije v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.

Posebnega obrazca za vlogo ni. V vlogi morajo upravičenci poleg svojih podatkov napisati podatke o otroku podatke, o obdobju, v katerem niso prejemali DNO, pa so bili do njega upravičeni oziroma o tem, ali jim je bil DNO z odločbo ukinjen. Priložiti je treba zdravstveno dokumentacijo, ki izkazuje, da je otrok slep oziroma slaboviden 2, skupine. Nujno je treba priložiti tudi dokazila o sodnih in izvršilnih stroških, določenih v pravnomočni sodbi.

MDDSZ je CSD-jem posredovalo še dodatna pojasnila glede izvajanja zakona:

• CSD-ji so dolžni pridobiti mnenje zdravniške komisije za nazaj, čeprav upravičenec izpolnjuje pogoje iz zakona, zdravniške komisije bodo odločale po starih izvidih za nazaj na podlagi tedaj veljavnega pravilnika.

• Če je bil DNO ukinjen, naj CSD-ji uporabijo tedanje mnenje, vseeno pa naj upravičenec priloži dokumentacijo, morda da bi bil zdaj upravičen do višjega DNO.

• Glede starosti zdravniške dokumentacije velja, da gre za staro zdravniško dokumentacijo.

• Od začetka leta 2003 do 2006 so bili slepi otroci (brez dodatnih težkih bolezni in stanj) upravičeni do nižjega DNO. Ob spremembi pravilnika v letu 2006 so bili med težko gibalno ovirane otroke uvrščeni tudi slepi otroci, vendar do desetega leta starosti. Torej od 20. 12. 2006 je slepim otrokom do desetega leta starosti pripadal višji DNO. Takšna ureditev je veljala do leta 2012, ko je bil ponovno spremenjen pravilnik in od 12. 11. 2012 je slepim otrokom pripadal višji DNO do 18. leta starosti.
V letu 2014 sta bila sprejeta Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 26/14, 90/15, 75/17-ZUPJS-G in 14/18) in Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Ur. l. RS, št. 89/14, 92/15, 18/17, 17/18 in 3/19), ki veljata in se uporabljata tudi zdaj in po katerih so slepi otroci upravičeni do višjega DNO.

• Upravičencem bo povrnjena tista višina DNO, ki bi jim pripadala v času, ko bi jim sicer pripadala pravica do DNO.

• Upravičenec lahko poda vlogo za povrnitev stroškov pravdnega postopka po pravnomočni odločitvi sodišča. Če bo to po odločitvi o izplačilu neizplačanega DNO, bo CSD na zahtevo upravičenca kasneje izdal dopolnilno odločbo.

Do izplačila neizplačanega DNO so upravičeni tudi starši otrok, če je bil otrok v skladu z zakonom, ki ureja osnovno šolo, vključen v posebni program vzgoje in izobraževanja do 26. leta starosti. V teh primerih je k vlogi treba priložiti potrdilo šole o šolanju v času med 1. 1. 2003 in 31. 12. 2016.

Izplačila bodo izvršena v letu 2020, prva predvidoma konec januarja 2020.

Datum: 23. 12. 2019

Pripravil: Brane But